HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

  • Ngày 27/3/2017, Công ty TNHH MTV In tem Bưu điện tổ chức “HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017”; Hội nghị lắng nghe báo cáo về kết quả tình hình lao động, việc làm và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, báo cáo trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp, báo cáo nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế nội bộ của công ty, công khai tài chính của đơn vị về các nội dung liên quan đến người lao động; Tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể (2016-2017); Hội nghị thảo luận, góp ý kiến những vấn đề: phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…v…v… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc cho CB.CNV Công ty.
Quang cảnh HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Quang cảnh HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Hội nghị biểu quyết thông qua quyết định từng nội dung dự thảo THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NĂM 2017

Hội nghị biểu quyết thông qua quyết định từng nội dung dự thảo THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NĂM 2017

Trên