IN DỮ LIỆU BIẾN ĐỔI

– Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH

– Biên lai thu tiền (CT22)

– Phiếu nộp tiền máy thu cước thay tem (H76).

– Thẻ cào

– …v…v…./.


(148 x 210) mm;

(190 x 110) mm;

Trên